Om TINES

Hvad er TINES?

TINES er grundlæggende skabt med det formål, at skabe gode rammer og tilbud inden for sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering, hvor naturen og vores mentale og fysiske sundhed er omdrejningspunktet.

TINES tror på at mennesket er skabt til at leve i Naturen, og at naturen har en positiv effekt på mange af de mentale og fysiske sundhedsudfordringer vi står med i dag.

Vi arbejder med et sundhedsfagligt og natur terapeutisk perspektiv, hvor naturen inddrages i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

TINES tror på at mennesket er skabt til bevægelse. Som menneske kan vi blive bevæget og bevæge os både fysisk, og følelsesmæssigt. Mangler vi glæden og muligheden for bevægelse går vi i stå. Bevægelse og bevægelsesglæde ses derfor som noget helt grundlæggende for vores mentalt og fysisk sundhed.

TINES bygger på en holistisk menneskesyn. Der tages afsæt i det hele menneske, som et selvstændigt handlende individ, hvor vores fysiske og mentale tilstand påvirker hinanden, i samspil med de omgivelser, vi befinder os i.

Hvad er mental sundhed?

Mental sundhed handler ikke bare om fravær af psykisk sygdom. Mentalsundhed er i højre grad et udtryk for, hvordan vi oplever at have det med os selv, og hvordan vores fysiske- og psykiske sundhed, påvirker vores mulighed for at klare dagligdagens udfordringer, og stress samt indgå i sociale relationer til andre mennesker.

Man kan sige at mentalsundhed har to dimensioner. Den ene dimension er oplevelsesorienteret. Denne del handler om, at du grundlæggende oplever at være glad og tilfreds med dit liv. At du oplever din hverdag som meningsfuld, og at du har det godt med dig selv. Den anden del handler om du rent fysisk, psykisk og socialt har de ressourcer der er nødvendige for, at du kan klare hverdagens gøremål, og kan indgå i sociale fællesskaber, kan udvikle dig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv [ 2 ].

Mennesker der over længere tid oplever dårlig mentalsundhed har større risiko for at udvikle både somatiske og psykiske sygdomme (bla. hjertekarsygdomme, angst og depression) [ 1 ]

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil ca. 20% af den danske befolkning i løbet af et år have problemer med mental sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere [ 3 ]. Det betyder at det er vigtig at vi har fokus på vore mentale sundhed, lige som vi i mange år har haft fokus på vores fysiske sundhed.

Du kan styrke din egen mentale sundhed ved at gøre noget aktivt, gøre noget sammen med andre, og gøre noget meningsfuldt.

Du kan være aktiv på forskellige måder.

Du kan gå en tur, læse en bog, opholde dig i naturen, være sammen med venner og familie. Det at være aktiv på forskelige måder styrker din mentale sundhed, ved at øge din evne til ro, koncentration, fordybelse og indlæring. Når vi er aktive føler vi os også gladere, og får letter ved at håndtere dagligdagens udfordringer.

Når vi gør noget sammen med andre

- vi har det godt med, er det med til at skabe en fællesskabs følelse og en følelse af at hører til et sted. Det er lige meget om det er i store eller små grupper, om det er med familien, vennerne eller kollegaer. Det der er vigtigt er at du har nogle sociale relationer, hvor du kan være tryg, hvor i kan hjælpe hindanden, og hvor du føler at have værdi for andre. Det at være en del af fællesskaber og have gode sociale relationer, gør at vi beder kan klare de udfordringer vi støder på livet igennem.

Når vi gør noget meningsfuldt

- giver det en følelse af at det vi laver har en mening og et formål. Det gør at livet i sig selv følelse meningsfuldt. At lave noget meningsfuldt kan være alt fra at gøre noget frivilligt for andre, til at lykkes med en opgave som man har sat sig for at vil løse. Når vi gør noget meningsfuldt får vi en følelses af at have udrettet noget. Denne følelse er med til at øge vore eget selvværd og livsglæde [ 4 ]
Reference liste
  1. https://www.sst.dk/da/viden/mental-sundhed
  2. Koushede, V. For mental sundhed – et nyt perspektiv. København: Statens Institut for Folkesundhed 2015
  3. https://www.psykiatrifonden.dk/viden/fakta.aspx
  4. http://www.abcmentalsundhed.dk/hvad-er-abc/

Hvad er bevægelsesglæde

Mennesket er skabt til bevægelse. Vi kan bevæge os selv. Vi kan bevæge os med andre. Vi kan blive bevæget. Det er tydeligt, at vi bevæger os når vores krop fysisk ændre stilling, men selv når vi ligger helt stille i vores seng bevæger vi os. Vores lunger bevæger sig, hjertet er i bevægelse. Det er ikke kun vores krop der bevæge sig. Vores følelser og tanker er også i bevægelse. Når vi udvikler os, og lære nyt livet igennem, er vi i bevægelse. Uden bevægelse ville vi ikke være i live.

Bevægelse og vores fysiske sundhed

Fysisk sundhed handler for langt de fleste mennesker om, at have en velfungerende krop med fravær af sygdom og smerter. Bevægelse og fysisk aktivitet har stor betydning for vores udvikling, og for at kunne forblive sund livet igennem. Sundhedsstyrelsen beskriver fysisk aktivitet som alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Det kan være ustruktureret aktivitet og mere bevidst målrettet, regelmæssig fysisk aktivitet (træning). Det kræver ikke nødvendigvis, at du iklæder dig træningstøj eller går i et fitnesscenter. Fysisk aktivitet er også at cykle en tur, danse for sjov, gå til arbejde, at tage trappen, at arbejde i haven, at gøre rent eller at lege aktivt med dine børn. Det handler om at vi regelmæssig bevæger vores krop på en måde så vi enten øger eller vedligeholder vores muskel styrke, kondition og knoglestyrke, og at vi laver noget der vedligeholder eller øger vores bevægelighed, smidighed og balance [ 1 ].

Bevægelse og bevægelsesglæde

Bevægelse er mere end muskelaktivitet og øget energiomsætning. Ud over at være i fysisk bevægelse, kan vi også bevæge os følelsesmæssigt, relationelt og eksistentielt. Bevægelse ha derfor stor betydning for både vore fysiske og mentale sundhed. Lige meget hvordan vi bevæger os, er den glæde, eller mangel på glæde, vi oplever ved at være i bevægelse, helt afgørende for vore motivation og lyst for at bevæge os. Der kan være stor forskel på hvilke aktiviteter vi oplever bevægelsesglæde ved. Nogen finder glæde ved at gå eller løbe i skoven, spille håndbold, danse, gå til fitness mens andre finder glæden ved at gå på jagt, bygge noget, arbejde i haven eller lege. Det betyder at der kan være stor forskel på hvilke aktiviteter, der skaber bevægelses glæde hos os. Men hvad er det er i aktiviteten der skaber bevægelsesglæden er der ikke så stor forskel på. Når vi bevæger os bruger vi vores sanser. Det vi sanser skaber forskellige følelser inden i os. Forbinder vi velbehag med følelsen af træthed i musklerne efter en hård træning, eller forbinder vi den kildrende følelse i maven der kan opstår, når vi gynger højt med noget sjovt så skabes der bevægelsen glæde. Men glæden er ikke kun knyttet til den fysiske krop. Glæden opstår også når vi gennem bevægelse, lykkes med at lære noget nyt, øve os, udfordrer os selv, oplever at være i fuldstændig balance og kontrol, at vi kan identificere os selv med det vi laver, og at den aktivitet vi laver er meningsfuld [ 2 ].

Bevægelse som sundhedsfremme, forebyggelse og behandling

Bevægelse som fysisk aktivitet anbefales til både forebyggelse og behandling af en lang række sygdomme, som mange tusinde dansker lever med hverdag - herunder type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, visse former for kræft, sygdomme i muskler og led, luftvejssygdomme, psykiske lidelser og overvægt. Den fysiske aktivitet påvirker ikke nødvendigvis selve sygdommen. Men fysisk aktivitet kan forbedre din evne til at leve med en given sygdom eller mindske de symptomer, der er forbundet med sygdommen. Fysisk aktivitet kan også medvirke til at du undgår at få en sygdom, eller at sygdommen udvikler sig [ 3 ]. Når du er regelmæssigt fysisk aktiv, forbedrer du også dit mentale helbred. Det kan være bedre humør, forbedret søvn, mere energi, evne til at håndtere stressede situationer, større livsglæde og bedre selvtillid. Fysisk aktivitet giver dig ofte også muligheden for at skabe gode sociale relationer. Endelig er der meget der peger på, at børn forbedrer deres indlæringsevne, hvis de er regelmæssigt fysisk aktive [ 4 ].
Reference liste
  1. https://www.sst.dk/da/Viden/Fysisk-aktivitet/Anbefalinger-om-fysisk-aktivitet
  2. Lund O, Jensen J. (2020) Sans for bevægelse – Livsnerven i pædagogisk arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.
  3. www.sst.dk
  4. www.sundhed.dk